is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. A. Kuyper

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dr KUYPER ALS HOOGLEERAAR

Ds T. FERWERDA

jaar 1901 zal bij Kuyper's oud-leerlmgen steeds gemengde gevoelens blijven wekken.

De periodieke verkiezingen voor het parlement hadden tot het verrassend resultaat geleid van een energieke rechtsche overwinning, maar deze politieke winst werd door de Vrije Universiteit duur betaald. H. M. de Koningin gaf n.1. aan Kuyper, die in den stembusstrijd de leider van het rechtsche front was geweest, de opdracht een Kabinet te vormen. Uitteraard kon noch mocht hij zich daaraan onttrekken, maar dit bracht nu ook als onvermijdelijk gevolg mee, dat de professorale toga verwisseld moest worden met den ministerieelen rok.

Er waren er destijds in den universitairen kring, die in stilte hoopten, dat dit vaarwel geen afscheid voor goed beteekende en dat, na korter of langer tijd, een weerzien wel zou volgen. Hun verwachting is helaas niet in vervulling gegaan. Na een vierjarige ambtsperiode in „het Torentje" toog Kuyper erop uit voor zijn reis „om de oude wereldzee", die geruimen tijd duurde. Niet zoodra was hij in het vaderland terug, of de politiek legde alweer beslag op hem, zoodat hij dan ook voor — ik citeer hier zijn eigen woorden — „de verleidende noodiging die van Senaatswege tot hem gericht werd, eens per week naar Amsterdam te komen om althans één college door te zetten, zij 't al zeer a contre coeur moest bedanken. Dat dit betrekkelijk zoo abrupt einde van zijn professorale werkzaamheid Kuyper zelf niet licht gevallen moet zijn, staat voor wie hem van naderbij gekend heeft, wel vast. Ik herinner mij, hoe hij het eens als een van zijn levenswenschen uitsprak, dat het hem nog gegund mocht worden, zijn Dogmatiek in het licht te geven en bovendien een commentaar op een of twee boeken er Schrift na te laten. Dat het hiertoe niet gekomen is, blijft, hoe hoog wij ook Bavincks Dogmatiek waardeeren als een kostbaar bezit, voor het besef van degenen die het voorrecht hebben gehad Kuyper's discipelen te zijn, een voelbaar gemis.

Toch denke niemand bij de klacht, die een oud-leerling hier uitspreekt, ook maar in de verste verte aan gebrek aan waardeering van dragen Kuypers ruim twintigjarig hoogleeraarschap heeft ge-

Doch zooals de torso van een klassiek beeldhouwwerk den kenner