is toegevoegd aan uw favorieten.

Van 's Heeren wegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stellenden. 17 April 188U is deze vergadering gehouden te Utrecht in het Militair Tehuis. Ook hier zijn belangrijke beslissingen genomen. Tot oprichting van eene vereeniging kwam het nog niet. Men kon niet komen tot eenstemmigheid over de vraag: Van wie de zaak moet uitgaan.

Op die vergadering is met algemeene stemmen, ja bij acclamatie, het volgende besluit genomen.

De Vergadering acht het nuttig, dat vóór de beslissing over een op te richten Vereeniging voor het besproken doel, haar grondslag, en het toezicht, genomen wordt, de zaak nog rijpelijk overwogen en in breederen kring de werkzame belangstelling gewekt worde;

Overtuigd, dat de Christelijke Verzorging van krankzinnigen, doofstommen en blinden de heilige roeping is,

a. van de christelijke familiën, in wier kring God zulke lijders brengt;

b. van de Gemeente, door haar ambtelijke organen, bepaaldelijk de verzorging van de hulpbehoevenden en in het algemeen de leiding der z.g. philantropie, liever gezegd, der christelijke barmhartigheid;

c. dat er bij verzuim door en ook tot steun van de pogingen van familiën en Gemeenten ruimte en roeping is voor de samenwerking der particuliere christenen;

draagt zij aan de voorloopige commissie, aangevuld met eenige der over grondslag en toezicht verschillend denkende broeders, op:

om met alle kracht voor deze overtuiging te werken;

in het bijzonder de Kerkeraden en Diakoniën, die Christus den Heere belijden, op hare dure roeping te wijzen en tot handelend optreden aan te sporen;

duidelijk te doen uitkomen, dat het in elk geval geenszins haar doel is, om deze zaak der liefde los te rukken uit het levensverband, door God gelegd, maar uitgaande van huisgezin en gemeente, de samenwerking tot hulp van elkander te bevorderen, naar het Woord van God;

en intusschen de zaak van alle zijden te bezien en eene beslissing op een eerstvolgende vergadering voor te bereiden".

Deze commissie heeft meermalen vergaderd en een samenkomst uitgeschreven 21 Augustus 188U te Utrecht. Zij had, voor het geval de vergadering niet zou slagen, een Concept Statuten van een op te richten Vereeniging ontworpen.

9 October 188U is er weer vergadering te Utrecht. Dan slaat het geboorteuur van: De Vereeniging tot Christelijke Verzorging van Krankzinigen en Zenuwlijders in Nederland.

Grondslag van de vereeniging en van de van haar uitgaande stichtingen is de Heilige Schrift, naar de verklaring van de Gereformeerde Kerken, vervat in haar belijdenisschriften: de „Catechismus, de Belijdenis en de V artikelen tegen de Remonstranten".