is toegevoegd aan uw favorieten.

Koloniale vraagstukken van heden en morgen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FINANCIEELE EN ECONOMISCHE OPMERKINGEN.

Palembang is bijna 3 maal zoo groot als Nederland. En voor dat gebied was dan tot voor kort — want het is laatstelijk niet onaanzienlijk verbeterd — slechts beschikbaar 1 Landbouwconsulent met 1 Aspirant en enkele inlandsche assistenten, wier zorg dan niet alleen gaat over de koffie, maar ook over de niet minder belangrijke rubbercultuur der bevolking en andere cultuurbelangen.

Dat is nu niet spaarzaamheid met betrekking tot het „zaaikoren", dat is vrekkigheid, die zichzelf gevoelig wreken moet.

Ik geloof niet, dat we hier te doen hebben met een uitzonderingsgeval. Al heb ik dit ook niet voor alle gewesten afzonderlijk nagegaan, een eindindruk krijgt men ook wel uit de vergelijking van de waarde van den uitvoer van Inlandsche landbouwproducten en de cijfers uitgetrokken voor de voorlichting op dit gebied.

Welnu, in 1925 en 1926 bedroeg die waarde resp. 530 en 400 millioen1), terwijl op de begrooting voor 1927 voor doeleinden den landbouw rakend (buiten de kosten van algemeen beheer) niet meer dan 4 millioen gulden is uitgetrokken, of nog niet 1 % van de gemiddelde waarde der beide voorafgaande jaren.

Het behoeft dan ook geen verwondering te baren, dat er bij de inlandsche koffiecultuur zoo goed als niets aan zaadselectie gedaan wordt, evenmin als aan toppen en snoeien der boomen, terwijl geklaagd wordt over ondoeltreffende wijze van plukken en aan ziektebestrijding geen aandacht geschonken wordt. Kenners

1) Voor Java resp. 101 en 76 millioen ; voor de Buitengewesten resp. 429 en 324 millioen.