is toegevoegd aan uw favorieten.

Koloniale vraagstukken van heden en morgen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

getroffen of nog te treffen, omdat de eenige maatregel, die werkelijk voldoening kan geven, gelegen is in de aanvaarding van alle consequenties van het parlementaire stelsel.

En die eenige, werkelijk voldoening schenkende concessie kan, in de sfeer van de landsregeeting, niet gegeven worden, zoolang onze taak als koloniale opvoeder niet geheel voleindigd is; zulk een concessie is vóór dien tijd alleen bestaanbaar, maar ook mogelijk, in de locale sfeer.

Deze overtuiging, reeds voor jaren gevormd, is niet alleen ongeschokt gebleven, maar door mijn huidig bezoek aan Indië sterk bevestigd.

En zij leidt mij tot de conclusie, dat alsnog een poging behoort te worden ondernomen om den algemeenen koers te wijzigen; dat in het bestaande niet mag worden berust.

Daarom is ook een bloote verwerping van het aanhangige ontwerp van wet tot wijziging van de samenstelling van den Volksraad geen oplossing.

De boom, waaruit deze loot voortkwam, is voos in den wortel en daarom moet men den boom zelf rooien en een nieuwen planten.

Voor wie zich op het standpunt plaatst, dat de grondslag der huidige staatsinrichting als onherroepelijk moet worden beschouwd, is het voorstel tot uitbreiding van het inlandsche ledental geenszins zoo onredelijk als men wel heeft willen doen voorkomen. Op dat standpunt zijn er zelfs goede gronden voor aan te voeren.

Maar dat standpunt is het mijne niet.

De in 1917—1925 begane fout is m. i. te groot