is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorlezingen over de economie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den eisch, in het program opgenomen: „uitgifte van grond aan landarbeiders," en nu geschiedt dit op grond van de volgende redeneering: „De sociaal democratie streeft naar de vrijmaking der arbeidersklasse, niet door bij stukken en brokken deelen van die klasse een zelfstandig kleinburgerlijk bestaan te verschaffen, maar door de bevordering der socialistische maatschappij. Daartoe is organisatie en actie van de geheele arbeidersklasse in één richting noodzakelijk, doch alleen dan mogelijk als de eenheid van belangen bewaard blijft. Zelfstandige kleine boeren hebben zeker in menig opzicht dezelfde belangen als de arbeiders, maar in menig opzicht ook zijn die belangen andere... Het individueele doel van den landarbeider kan wezen zelfstandige kleine boer te worden, de arbeidersklasse als zoodanig is daarmede geen stap verder, heeft er integendeel belang bij, dat de eenheid van belangen van alle proletariërs zoo weinig mogelijk worde verbroken en dat zou hier toch in menig opzicht gebeuren."

Dit alles stelt voldoende in het licht hoe de zucht zich telkens openbaart om gewenschte lotsverbetering te keeren, ten einde het vooropgezette, met de werkelijkheid vloekend dogma hoog te houden.

En eindelijk blijkt het gerechtvaardigde van de bestrijding der klassenstrijdsleer uit de onhoudbaarheid der teekening, waarin dat proces van met onverbiddelijke noodzakelijkheid steeds scherper wordende klassentegenstelling geschetst wordt. Men herinnert zich hoe de groote catastrophe, de algemeene „kladderadatsch" zou intreden door de scherper wordende worsteling, welke noodwendig met zich zou brengen: concentratie der bedrijven, vernietiging van het klein- en middenbedrijf door het grootbedrijf, door toenemende opeenhooping, accumulatie van het kapitaal in handen van enkele weinigen en daarmee gepaard gaande

20