is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaring der Nederlandsche geloofsbelijdenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«hinderen. De zuilen en zegenteekens door Alva tot schande «van de Prins van Oranje, en andere Edelen, opgeregt, «zouden vernietigt worden enz. 1).

De Opvolger van Requesens was Don Jan van Oostenryk , een wakker Krygsman, waar van hy in den Jaare 1571. reets blyken gegeeven hadt, toen hy in 't Opperbevel voerende , over eene magtige Vloot by Lepanto, een' merkwaardige zeegen bevogt op de Turk 2). Don Jan zogt eerst met list, daar na met geweld, de afgeweken' Gewesten tot zig te brengen Uit naam van den Koning nam hy de Pacificatie van Gend aan, en bevestigde die neegentien punten, 'welke men de naam gaf van een eeuwig Ediijt of Gebod. De aanneeming van dit verdrag behelsde onder anderen: «Het ver«trek der Uitheemsche Soldaten binnen eenen bepaalden tyd «zonder wederom in 't Land te mogen komen, ten zy met «bewilliging van d'Algemeene Staten 3).» De Prins en de Staten van Holland en Zeeland weigerden in dit verdrag met Don Jan te treeden, voor reden geevenden, dat de punten waar op 't verdrag gesloten was, tegen 's Lands Vryheden strydig waaren 4). De nieuwe Landvoogd deedt wel spoedig zien, wat hy in zyn schild voerde: want in stee van zyn woord te houden, handelde hy heimelyk met de Uitheemsche Soldaten, om hun in 't Land te doen blyven 5). Ook maakte hy zig den vierentwintigsten van Hooimaand deezes Jaars 1577 van 't Kasteel van Namen meester 6). Dus raakte het Land op nieuws in beweeging. De Prins was genoodzaakt Breda te belegeren, dat hem als zyn eigen goed; volgens 't verdrag van Gend, moest weder gegeeven worden. Doch werdt wel haast door een schandere Krygs-

1) Utrechts groot Plakaat Boek, I. Deel, bl. 42. euz, Bor, IX. Boek, bl, 739. enz, [191],

2) Bor, V. Boek, bl. 354. [256].

3) Bor, X. Boek, bl. 786. [222], enz.

4) Bor, X. Boek. bl. 790. [225],

5) Bor, X. Boek, bl, 812, 820, 821. enz. [243, 247, 248],

6) Hoofd. XII. Boek, bl, 515.

Opties voor uitsnede