is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaring der Nederlandsche geloofsbelijdenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeden, slingert van de eene zonde tot de andere, 1 Sam. 16 : 14. De Geest des Heeren week van Saul: Ende een booze Geest van den Heere verschrikte hem. 1 Kon. 22 : 22. Ende hy zeide (namentlijk de Geest des Heeren) ik zal uitgaan, ende een leugengeest zyn in den mond aller zyner Propheeten: ende hy zeide: Gy (booze Geest en Duivel) zult overreeden, ende zult 't ook vermoogen: gaat uit ende doet alzo.

g. God verstokt en versteent het harte van den zondaar, en laat hem zonder gevoel in de zonde voortgaan, Exod. 7 : 3. Doch ik zal Pharao's herte verharden. Jes. 63:17. Heere waarom doet gy ons van uwe weegen dwalen i waarom verstokt gy ons harte, dat wy u niet vreezen ?

Vrag. Hoe gaat Gods bestiering omtrent de voortgang der zonde?

Antw. 2. In de voortgang der zonde bepaalt God

a. Haar voorwerp, waar omtrent de zonde gaan zal, 2 Sam. 16 : iO. Maar de Koning zeide; wat heb ik met u te doen, gy Zonen van Zeruja? Ja laat hem vloeken; want de Heere heeft dog tot hem gezeid, vloekt David : Wie zoude dan zeggen; waarom hebt gy my alzo gedaan >.

b. Haare maate , hoe verre dat zy gaan zal: De Duivel mogt Job verzoeken, maar zyn leeven moest hy verschoonerT, Job 2 : 6. Jacobs Zoonen konden Joseph hunnen Broeder wel in den kuil werpen, maar God belette hen Joseph te dooden, Gen. 37: 18—28. God liet den Jooden toe Jesus te kruicigen, maar zyn Voorzienigheid belette hen, dat 'er geen een been van hem gebrooken werdt,

Joh.' 19 : 33.

c. Haare geduurzaamheid, hoe lang het duuren zal, Jes. 10 : 25. Nog een klein weinig, zo zal volbragt worden de gramschap ende myn toorn, tot haarer vernieling. Openb. : 10. Ende vreest geene der dingen, die gy lyden zult. Ziet de Duivel zal eenige van u lieden in de gevangenisse werpen, op dat gy verzogt wordt: Ende gy zult een verdrukkinge hebben van tien daagen.

Vrag. Hoe gaat Gods Voorzienigheid omtrent het

einde der zonde?

Antw. 3. Gods Regeering is ook over het einde deizonde, die bestierende tot betooning van zyne Regtvaerdigheid, Jes. 10:5. Wee den Assyrier, die de roede mynes

Opties voor uitsnede