is toegevoegd aan uw favorieten.

Paedagogische beginselen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIz.

e. De opvoeding moet reeds voor de geboorte een aanvang

nemen

ƒ. Het kind centrum en norma van de gansche opvoeding 41

g. De Montessori-methode 41

h. Eerbiediging van de zelfstandigheid van het kind ... 42

i. De omgeving van het kind moet in alle opzichten schoon

zijn

14. Weerlegging van de moderne paedagogiek van uit haar eigen standpunt.

a. De autonomie van het kind 43

b. Verdeeldheid en verwarring tusschen humanisme en realisme 32) 43

c. Strijd tusschen individu en gemeenschap 44

d. Noodlottig einde van dien strijd 45

15. Weerlegging van de moderne paedagogiek met de gegevens der menschelijke natuur.

a. De mensch .is een afhankelijk schepsel 7, 45

b. De mensch is ook een redelijk zedelijk wezen 46

c. De mensch heeft besef van ideeën en normen .... 46

16. Het ideaal der opvoeding in het Christendom.

a. De Bijbel als bron van kennis aangaande den mensch 47, 137

b. De Christelijke Religie baant den weg tot bereiking van

het ideaal 47

c. Gevaren van overdrijving, — Roomsche en Luthersche opvatting

d. De Gereformeerde wereldbeschouwing de meest juiste . 49

17. De opvoeding naar de Gereformeerde belijdenis.

a. De opvatting van Johannes Sturm 50

b. De Reformatie contra de Renaissance 50

c. Het ideaal eener Christelijke Opvoeding, Waarachtige godsvrucht met degelijke kennis en echte beschaving . . 51

III. HET UITGANGSPUNT DER OPVOEDING.

18. Moeilijkheid der psychologische studie.

a. Wat wordt verstaan onder uitgangspunt? 52

b. Het zieleleven van den mensch 53 .

c. De zielkundigen der vorige eeuwen 53

d. De moderne psychologie 53

19. Empirische psychologie.

a. Herbart g4

b. Th. Fechner en E. H. Weber 55 56

c. Wundt

d. Avenarius c.s 55, 56