is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkboek ter herinnering aan het overlijden van Dr. A. Kuyper en de sprake die daarbij uit de pers voortkwam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rijk is, verheven, de machtige figuur van een Dr. Kuyper strak en zuiver voor het nageslacht zal weten uit te beelden.

„Haarlem's Dagblad" 13 Nov. 1920.

„Om half 3 op 't kerkhof!

De kerkhofbeheerder heeft een langen ommetochtsweg op den doodenakker gemaakt, met touwen afgespannen. Daar achter groepeeren zich in dichte drommen ongeveer tienduizend menschen. 'k Zie verscheidene Haarlemsche gezichten.

Rond het graf is een wijd vierkant uitgespaard. In het carré vooraan ziet men tal van autoriteiten: Minister Aalberse is er met Minister König. Oud-Minister Bijleveld staat wat achteraf, maar zijn hooge statuur valt toch op. De Ministers Van IJsselsteijn, Pop en De Graaff komen later. De Minister-President en zijn ambtgenoot van Financiën worden bezig gehouden door de algemeene beschouwingen der Staatsbegrooting in de Kamer, waar juist de coalitie, schepping van

den afgestorvene wordt gecritiseerd en waar Mr. Troelstra door

de afwezigheid van zooveel rechtsche leden, die ter begrafenis zijn, de verdaging der Kamer doorzet.

Zoo zweeft Dr. Kuyper's schaduw op z'n begrafenisdag nog boven het Parlementsgebouw, waar hij zulk een belangrijke rol heeft gespeeld."

„De Ingenieur" 13 Nov. 1920.

Ir. R. A. van Sandick schrijft:

Den lOden Juli 1905 werd de Technische Hoogeschool te Delft plechtig geopend door H. M. de Koningin. Het Ministerie-Kuyper had, als gevolg van den uitslag der Juni-verkiezingen, zijn ontslag aangeboden. Geen der leden van het demissionaire kabinet woonde de opening bij. Toch hadden zij in de eerste plaats er recht op gehad een plechtigheid bij te wonen, die de uitvoering was van een hoofdstuk der „wet van 22 Mei 1905 (Stbl. No. 141) tot regeling van het Hooger Onderwijs", die geheel aan dit kabinet was te danken. Een hoofdstuk, dat destijds reeds de sympathie had van alle politieke partijen, omdat men begreep dat het lag in de neutrale zone, waarin wij terugvinden alles wat ons, Nederlanders, vereent en missen datgene wat ons scheidt van den val van het Ministerie-Kuyper, 1901—1905, nu beseffen wij beter nog dan destijds, hoe belangrijk de omzetting van de Polytechnische School in de Technische Hoogeschool is geweest. Want zij beteekende de gelijkstelling van het Universitair Onderwijs.

Bij de openingsrede bracht de eerste Rector Magnificus ir. J. Kraus een warm woord van hulde aan het krachtig initiatief van Minister Kuyper en hij uitte zijn oprechte bewondering voor diens