Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorheen:

Werktijd per week: 80 a 100 uren Minimumloon per week: gemiddeld 7 gulden Weinig of geen vrije dagen Geen pensioen Geen recht op ziekengeld Geen uitkeering bij ongeval

Thans:

gemiddeld 50 uren. gemiddeld 18.85 gulden, één vrije dag per week. ouderdoms- en vveduwepensioen. bij ziekte één jaar vol loon. bij ongeval 80 % van het loon.

En nu moge het waar zijn, dat looncijfers op zich zelf genomen niet veel zeggen, dht neemt toch niet weg. dat zij in vergelijking tot de indexcijfers van de kosten voor levensonderhoud een aanmerkelijke verbetering inhouden.

Na het bovenstaande komt vanzelf de vraag naar boven, hoe nu thans na de opgesomde verbeteringen de landarbeiders in feite leven. Hoe staat het met hun stoffelijk welvaartspeil m.a.w. hoe zijn hun loonen, hun arbeidsvoorwaarden, hoe is het met hun eten, hun kleeding, hun dekking en hun huisvesting gesteld; hoe is het met hun geestelijk ontwikkelingsniveau, welke ontspanning genieten zij enz. enz., kortom, leiden zij thans een menschwaardig bestaan? Het antwoord op deze vragen kan niet zonder meer gegeven worden noch in nauwkeurige cijfers worden uitgedrukt. Zou men dit wel willen, dan zou een minutieus onderzoek noodzakclijk zijn. Bovendien zeggen looncijfers vandaag aan den dag niet al te veel. Van veel meer belang is in dit verband, hoe de loonen thans tot stand komen en welke objectieve invloeden daarbij gelden, maar daaraan zal een afzonderlijk hoofdstuk worden gewijd. Wat in dezen wisselenden tijd wel gegeven kan worden is een betrouwbare indruk. En daartoe zijn

Sluiten