Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

57

XI.

Voor da comparitien, die zy lieden zuilen moeten by woonen, om het regt der perfoonen en goederen hen aan bevooien waarteneemen, als meede voor het redderen van de Boedels, verkoopen van goederen, en verdere vacatiën daar omtrent voor te vallen, zullen zy lieden hebben voor ieder uur twaalf Huivers.

XII.

Als de Suppooften ter Weeskamer approbatie, authorifatie of diergelyke zaaken verzoeken, of aan de Heeren Weesmeefteren eenige zaaken voordraagen of van dezelve rapport doen, zullenzy lieden hebben twaalf ftuivers. XIII.

Insgelyks zullen zy lieden hebben, wanneer zy lieden iets een Advocaat, Procureur of ander Practizyn communiceeren, en met denzelven iets overleggen, tien Stuivers.

XIV.

De Suppooften zullen gehouden zyn, alle jaaren haar verantwoord reekeningen zo fpoedig doenlyk, met alle de Boeken en Juftificatoire ftukken daar toe behoorende, of eenigzints daar toe betrekkelyk zynde, onderteekend , aan Commisfarisfen overte-

gee-

Sluiten