Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CS)

was, dat het oude fchoone landgoed, de abdy van Jshgrove genaamd, met al het aanhoorige gekogt was door Jasper Branville, myn ouden Schoolmakker, en ook myn oudften Vriend, dien ik in de waereld heb. — Gy weet, hy heeft u ten doop gehouden; — Ja, nu herinner ik my die aangename dagen!— toen gy, myn Fanny gebooren waart, leefde uwe waarde,nu zalige Moeder, met my in de nabuurfchap van dien Branville in Kent. Dikwyls zeide hy ; „ hy zoude my ten eenigen tyde gelukkig maaken;" en fchoon ik nu reeds vyftien Jaaren hier aan dit gebergte gewoond heb, twyffel ik niet * of hy zal nog eindelyk zynen ouden Vriend gedagtig wezen. — Ja, menige kastyding heb ili voor hem uitgedaan op School, als ik zyn; fouten op my nam, — menig Programma voor hem te Oxford gemaakt;— en ik heb hem voor menige kwelling bewaard, en als. hy in naarheid was, hem 'er uit geholpen." —

„ Maar, myn lieve Vader," viel ik hem in de reden, „ waarin beftaat nu uwe goede tyding?"

Verfchoon, myn' Dochter, het gefnap van een oud Man over de dagen zyner Jeugd; ik zal nu tot de zaak komen.— Toen ik dezen A 3 na*

Sluiten