Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 8 )

landgoed was , dan moest gy op Donderdag met my mede komen; maar, terwyl het gezeifchap alleen uit Heeren zal beftaan, zal dit wat onvoegzaam wezen. Ik heb echter een plan bedagt, welk uwe letterkunde aan dezen waarden vriend genoegzaam zal doen kennen."

Gy kent, myn' Lucia, myn Vaders zwak wel, dat hy van de bekwaamheden zyner Fantiy al te hooge gedagten vormt , zoo dat ik 4aaromtrend niets meer hoef te zeggen.

„ Gy moet," vervolgde de oude man, „een lierzang op zyn geboortedag maaken, waar in gy onze wederzydfche ontmoeting by zyne aankomst in deze landftreek zoudtkunnen inlasfchen; dit zou met eene optelling van zyne deugden een goed onderwerp voer uwe pen wezen."

„ Zou ik in ftaat zyn, Vader, tot zulk eene onderneming?"

„ Gy in ftaat wezen, myn Kind ? Ja

wel ten vollen.— Dit vaers zal ik hem op zyn Geboortedag overgeven; het zal eenaartigcompliment wezen, en dan zal hy uwe verdienftenzien, e&jk twyrïel ook niet, of hy zal zebeloonen."

Wel , Vriendin , is de aankomst van dezen waardigen edelman niet een allergelukkigst yporval ? Waarlyk , ik twyrTeJ 'er in geenen,

4ee-

Sluiten