Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C '4)

meer om ons gedagt heeft. Ik geloof, dat

gy my dikwyls hebt hooren zeggen, dat het huwelyk van myn' Moeder een zuiver liefde*huwelyk geweest is7, en dat, fchoon zy den waardigften man trouwde van de geheele waereld, zy echter zich daardoor den onuitwisch- . baren haat op den hals haalde van hare ouders * omdat hy geene middelen bezat. Deze gelegenheid nam myne Tante waar, om ook uitdruklyk hare afkeuring te toonen van den gedaanen üap, en, fchoon zy zelve in haar jeugd voor umelyk fchoon gehouden wierd , kon zy echter myne Moeder deze twee dingen nimmer vergeven ; vooreerst , dat deze boven haar in fchoonheidr uitmuntte, en dan nog, dat deze veel Jaaren eerder trouwde, dan zy, fchoon zy ouder van Jaaren was.

Wat haar man betreft, hy is in zyn eigen huis als een nul in het cyfer. — hy is een wezen , dat niemand kwaad doet. Men

mag met regt van hem zeggen, 't geen Pope van ónze fexe in 't algemeen heeft durven zeggen, „ hy heeft in 't geheel gw» karakter."

Wy echter van onzen kant, hoe zeer zy ons met verachting behandelden, hebben nimmer hsn byzonder verfchil met de familie gehad;en

mo-

Sluiten