Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i*)

nen zal ? — Het is te gek om 'er van te fprè* ken. Geloof my, de Griekfche Herders¬

zangen zullen haar nimmer een man bezorgen— geen duizend odes zullen haar fortuin maaken

Heeft de meid fmaak en geheugen, breng

haar op de Schouwburg, breng haar op 'tToo-

neel! Heeft zy eene goede Hem? Kanzy

zingen? Hoe ziet ze 'er uit? — Is ze zoo bevallig, als haar Moeder? —— Ik zeg het nog eens, het Tooneel is de éénige plaats en gelegenheid om haar fortuin te maaken. — Hoe oud is ze?*'

„ Myn Fanny op het Tooneel!" zeide myn Vader met zekere ontroering, „ maar gy kunt het niet in ernst meenen , Heer Jasper! Gy fpot een weinig met uwen ouden Vriend! — Myn kind — ik dank den Hemel voor zyne goedheid, zal met de bekwaamheden, die zy bezit (gelief hier te denken , myne Lucia, dat het de taal van een tederstminnend Vader js) doorliaare fchriften, zoo ik vertrouw, nog Wel zoo veel beftaan vinden, dat zy niet nodig heeft om op het Tooneel te fpeelen! — Het Tooneel! — Goede God! — Ik zou denken, dat dit de naaste Map was tot het onvermydelyk verderf van een zoo jong beminnelyk meisje!"

» Ia

Sluiten