Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het gelukkig, dat onze nieuwe Vriend de Baron dit verlies dubbel zal vergoeden."

Zulk een Blief heb ik nooit geleezen!—maar ik zal 'er u een affchrift van geven om eens te lezen. Hy is van den volgenden inr houd: ,

Myn Heer Belton!

„ Ik beu zeer verwonderd, dat Gy de ftout„ heid durft hebben om my te vraagen, dat ik" „ het Salaris van uwen dienst tot vyf en-twintig „ pond in 't Jaar zou verhoogen; Gy zegt, „ dat de Kerken een myl of tien van elkander }J afleggen, en dat dit u in uwe hooge jaaren „ vry wat vermoeit. Wat raakt my dat ? Ik kan „ tegenwoordig myn dienst bezorgt krygen „ voor vyftien pond in 't Jaar; en ik geet u „ daarvan berigt, dat ik voornemens berf dil „ aanbod aan te nemen: - In zes maanden tyfl

derhalve verwacht ik, dat Gy, de plaats zult „ verlaten, en zoo ik hoop in dien goedèn „ ftaat, als gy ze gevonden hebt. Gy fchreeft yt my in een vorigen Brief, dat ge een kleine5 „ lamheid .hadt gehad, en dat uwe krachten ?J niet toelieten om van de eene plaats naar de B 3 J ttt-

Sluiten