Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C*4)

zullen het wel hebben, myn Vader, ja beter

dan ooit; Houd dan maar moed , en Iaat

ons blymoedig hoopen op het toekomende 1"

Hy kluifterde my in zyne armen, en wy ftortten beiden traanen, en wel zulke traanen, denk ik , welken de ryken nimmer fmaaken, '£r is in de uitllortingen van het hart by zoodaanige gelegenheden zekere wellust, die alleen in Tooneelen van droefheid kan gefmaakt worden.

Kort naderhand zeide Ik hem; „ 'K geloof, myn Vader, dat ik de waare oorzaak ondekt heb, waarom Doctor Sable zoo boos is. Gy weet, hy is uitermate gefield op lekker eten, en heeft ons verzogt om hem ieder jaar een goede quantiteit van ingemaakt wild (*) , te zenden, waarin dit gedeelte van het land zeer beroemd is: dit hebben wy hem ook altoos bezorgd tot op het vorig jaar, toen wy zulks f

door

Potted moor-game±J)\\ is eigenlykzekerfoort van,vogelen die men vangt op eene uit dien hoofde beroemde heide in Wal les, en die men, na 'er de beenen

uitgehaald te hebben , oogenbliklyk inzult:

dit wordt vervolgens in Engeland voor een groot preferit {(houden.

Aanmerking van den Vertaaler,

Sluiten