Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3o )

waarden Vader voordeelig wezen. De Hemel geve dit.

Dezen morgen kregen wy weder een vifité van den Baron, en hadden een breedvoerig gefprek over boeken , waarvan ik u den voornaamflen inhoud zal trachten mede te deelen.

Toen hy binnenkwam vond hy my lezende, met een Griekfchen Epiftetus en Homerus aan myne zyde. „ Goede Hemel!" zeide hy ,„ waaom laat gy, myn Harry, (want zoo noemt hy zyn ouden Vriend) deze lieve meidhaareoogen bederven op die doode Schryvers ? — Waarom haar hoofd gevuld met dingen, die haar in het dadelyk leeven van geen den minden dienst kunnen wezen ? — Moet zy hare zeden vormen naar die heldinnen, die reeds eenige duizend jaaren geleden geleefd, of mogelyk nooit geleefd

hebben ? Haar hoofd zal vol worden van

gevegten, en andere zaken, daar een vrouw voldrekt niets mede te doen heeft."

v Het is haar hart," antwoordde myn Vader,,, dat ik wilde vormen tot den verhevenden trap der deugd; en dit is naar myne gedagte nergens te vinden, ten minden, op eene zoo verhevene wyze, als in deze goddelyke fchryvers. — Hier fprak myn Vader, die Gy weets

dat,

Sluiten