Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eens by my komen om myn bibliotheek te zien * en dan kunt gy voor u zelve eens uitzoeken."

„ Ik dank u, myn goede oude Vriend," hernam myn Vader, v maar ik kan geenszins myne goedkeuring geven aan dat foort van vernuftig Schryven, daar gy van fpreekt. — Ik ken die Eloifa niet, welke gy zoo even noemde; dat ftuk kan zyne verdiende hebben of niet; maar over 't geheel genomen, zyn veelen van deze boeken tot vermaak met eene gevaarlyke fierlykheid gefchreeven."

„ Gevaarlyk!" zeide de Baron;" ik hoop echter niet, dat gy van gedagten zyt, dat ik haar zu'ke boeken in de hand zou geven! Neen, Harry, gy verdaat my ten uiterden kwaalyk."

„ In de uitvoering van dergelyke dukken," hernam myn Vader, „ is het zeer moeielykom de karakters naar behooren te fchetfen; ja, ik éurf zelfs wel beweeren, dat 'er in het dagelyksch leeven verfcheide karakters gevonden worden , welken op het papier te dellen byna niet mogelyk is. Wanneer een Schryver de perfoonen, die hy fchetst, ontleent uit het dadelyk leeven in 't algemeen, dan moet hy de goede zoowel als de kwaade hoedanigheden zo onder elkander mengen, dat zy allen even zichtbaar zyn,

cn

Sluiten