Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 34 )

Voorfchriften der natuur of der waarfcliynlykheid,1 maar het moet ten zelfde tyde eenige zedelyke onderrichting aan de hand geven , die de menschlykheid verheft, onze denkbeelden van deugd verfterkt, en by het vermeerderen van onze hoop en van ons vertrouwen, ons leert om de onheilen van het leeven met gelatenheid en onderwerping te verdragen."

Op myn woord van eer," zeide onze

Vriend, >, gy fpreekt regt Sentimenteel.

Gy zult welhaast zoo goed kunnen Prediken al»

uw Vader. Maar, laat ons een wandeling

in de tuin gaan doen, wy hebben nu al genoeg van boeken gefproken."

De Baron las vervolgens den zonderlingen, brief van Dotfior Sable \ doch hy zeide, dat myn Vader daar geen enkel ongerust oogenblik over hebben moest; kortom, hy gaf zoo veel te kennen, als of zyn fortuin reeds gemaakt was. Gezegend zy dees waardige Edelman!

Wy gingen daarop in het klimop-prieel C gy zultu dit wel kunnen herinneren, myne Lucwty by elkander zitten, en de braave Edelman herhaalde hier nog eens zyne beloften van 't geen hy voor myn Vader wilde doen.

„ Ik ben geenszins onmatig, myn waarde

Vriend ***

Sluiten