Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 3<n

ren my van de bewuste vifite te aooren fpr@ken, maar gy moet weten, dat 'er eenige Dames, naastbeftaande van den Heer Baron, van Londen overgekomen zyn, om aldaar eenigen tyd te vertoeven — naar ik hoor, zyn het zeer fatfoenlyke luiden. Myn Vader was 'er juist den vorigen nacht, toen zy kwamen; en heden morgen werden wy door den goeden Baron verzogt om daar dezen middag te komen eten.— Ik zeg Wy, om dat uwe ootmoedige Dienares

byzonder genoemd wierd. Hoe zal ik voor

deze fatfoenlyke Dames durven verfcbynen? Hoe zal ik my naar behooren kleeden? Myn kleine ftroo-hoed met blaauwe linten, die ik nog van u, myne waardfte, gekregen heb, is het fierlykfte, dat ik bezit. Tervvyl Mevrouw Branville in Lenden ziek ligt, heeft de Heer Baron deze Dames, die hare bloedverwanten zyn, verzogt om de Zomermaanden alhier met hem door te brengen. De eene is, naar ik hoor, zekere Weduw, Mevrouw Murray; en de andere haar nicht, Juffer Gorden, eene Dame, die zeer veel geërfd heeft, en

voor haar gezondheid is overgekomen. In

mynen volgende brief zal ik u vernaaien, hoe myne vifite is afgelopen, die ik van harte

wenschte.

Sluiten