Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 39 )

my met de grootfle vriendelykheid en fpraakzaamheid behandeld heeft ? Maar ik ge¬

loof eigenlyk, dat ik door het lezen myne denkbeelden van 't geen ik my verbeeld dat het waare karakter van eene befchaafde Juffer behoort te wezen, tot een al te hoogen trap van verfyning heb verheven, mogelyk zeer verre boven het geen in onze hedendaagfche befchaafde Juffers plaats heeft; zy verfchillen grootelyks van die Griekfche Dames en heldinnen der oudheid, die door myne Schryvers zoo uitnemend .geprezen worden. — Het geflagt der Andromaches , vrees ik, is uitgeflorven.

Juffer Cordon is zeer Ieevendig; en was zeer fpraakzaam en vry met my: geheel niet trotsch, want in een oogenbük was zy kennis met my, Zy heeft de minnenswaarcligfte gedaante, die zich de verbeelding kan vormen', — een zoo fchitterend rood en wit in haar gelaat: — ik heb wel eens gehoord van eenige Dames van aanzien, dat zy zich blanketten , maar de zagte blos van Juffer Gordon maakt dat gevoelen ten haren aanzien ongegrond. — Zy is waarlyk zeer fchoon, maar zy mist echter, naar myn eenvoudig begrip, die uitdruklyke tederheid C 4 van

Sluiten