Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 42)

komen, en dan kon ik by baar flaapen. Welk

eene eer! Kortom, zy is al vriendelyk

wat 'er aan is. — De goede Mevrouw Murray nam myne hand, en fprak met my op eene zoo zagte en moederlyke wyze, dat ik fterk wierd aangedaan. De waardige Baron Mond 'er by. Hy begon eindelyk een kort gefprek met Juffer Gordon en met my, terwyl de oude Dame 'met myn Vader in een diep gefprek was, over fommige Godsdienftïge zaken, — Adieu! — wy gaan morgen om een contra vifite te geven,

8 Augustus. Tien dagen, myne waardfte, zyn 'er verlopen, in welken ik volfirekt geen oogenblik tyd gehad heb om tefchryven, terwyl de bewuste Dames hier, of wy daar geweest zyn. Ik ben 'er echter noch geen nacht gebleven. Jufier Gordon is boos over myne complimenten, zoo als zy ze noemt, om dat het fchynt, als of ik juist genodigd wil wezen, en zonder nodiging niet eens op de abdy kom ; maar, terwyl myn Vader niet ai te wel is, en zeer huiverig, fchoon het gèene wezenlyke ziekte is, maar alleen zekere loomheid in zyn geitel, wil ik hem niet

al*

Sluiten