Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(43)

alleen laten; het gefnap van zyne Fanny kan hem tufichen beiden nog wat ve.maaken.

De Heer Baron is van daag hier geweest, om ons te zeggen, dat hy voornemens was om by het eerde mooie weder de Dames fommige rid^ 1 dermatige hoven in de nabuurfchap te laten zien, en voornamelyk het Kadeel van Llandardy, welk algemeen heroemd is als een kei*1 rig ft uk der oudheid: — hy vraagt myn Vader om zyne toeftemming, dat ik deel mag nemen in dit kleine togtje, terwyl 'er nog een plaatsje Jn de koets voor my open was, en zoodanige gelegenheid zich mogelyk nimmer zou opdoen.— Ik ben den Baron waarlyk veel verpïigt, dat hy by deze gelegenheid om my denkt. Hy zegt, de meisjes willen niet gaarne geweigerd zyn, en myn Vader, gelyk gy wel denken kunt, gaf met volkomen genoegen zyne toeftemming tot dit voordel. —Hy fchynt nu van zyne loomheid en huivering volkomen herfteld, zo dat ik 'er niets tegen kan hebben, terwyl de Baron beloofd heeft my in den avond weder thuis te bezorgen.

£00 even komt een boodfchap van de abdy

om

Sluiten