Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft aangetast. — Ik ben hevig ontroerd, Ja als geheel buiten my zelve. Ik zit by zyn bed te waaken, even als een zinneloos fchepfel. Terwyl hy in eene fluimering geraakt is, neem ik de pen op om u deze |ammerlyke byzonderheden te berigten. — Ach! Lucia! de arme man is geheel ylhoofdig geweest! — Op den eigen dag, dat ik was vertrokken om een flagtoffer te worden der onmenfchelykheid, had hy gehoord, dat ik door dien voorgewendden eerlozen Vriend onder een valsch voorwendfel was medegenomen om verleid te worden, en dat die Londenfche Vrouwsperfoonen niet dan ondeugende bedriegfters waren , monflers, die hem ten diende (tonden, om zyn eerloos ontwerp te helpen uitvoeren! en dit be-

rigt was oorzaak zyiier ziekte; Welk een ysfelyk nieuws voor myn armen en ongelukkigen

Vader! . Hoe zeer móest dit zyn hart

niet folteren met alle die fmartelyke vooruitzichten van het geen ik zou moeten lyden !

Ach! Lucia\ indien het den Hemel eens behaagde hem van zyne Fanny tc fcheiden!— •

Ach! ik beef voor deze gedagte !

Ik zal nu myn best doen om u eenige weinige byzonderheden mede te deeien van het grü*

we-

Sluiten