Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met eene verregaande haatelyke drift wilde kusfen. Ik fcbreeuwde van benaauwdheid, roepende, „ wat is uw oogmerk, myn Heer?"

„ Myn oogmerk," zeide de deugniet, ,„ is, dat'ik zonder u niet kan of zal leeven."Daarop verklaarde hy met de gruwelykfte eeden en zelfsvervloekingen, dat hy voornemens was om zich dien nacht meester van myn perfoon

te maaken; dat hy my daarvan daan naar

Londen brengen, een aanzienlyk kapitaal op myn lyf zetten, en ook zorgen zou voor myn Vader, met nog al meer fooi tgelyke haatelyke gezegden, die ik niet meer kan noch wil herhaaien, om dat ik op deze ysfelyke byzonder-

heden niet langer kan ftiluaan. Verbeeld

u eens myne verwondering, en te gelyk myne

verontwaardiging! Nu werd het gehee-

le ondeugend plan openbaar. Ik barstte mt in traanen, 't geen Zeer gelukkig was, om dat ik daar door vry bleef van bezwyming. De ysfelykheid van myn ellendig lot gevoelende: wierp ik my voor zyne voeten, en riep al fokkende» „ heb medelyden, heb waarlyk -edelydenmet Denk toch om myn ouden Vader dien J te voren uwen Vriend hebt genoemd, en die dit leed onmogelyk zal kunnen overlee-

vens

Sluiten