Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 53 )

veii: — laat zyne kommernis uw ysfelyk voornemen veranderen , want ik zweer het u by alle de magten des Hemels, gy kunt noch zult immer in uw oogmerk flaagen."

„ Schoone Comedianten-taal waarlyk!" riep de wreedaart — „ denkt gy, dat ik door uwe opgepronkte wartaal, of door een party vodden uit uwe oude Schryvers van myn voornemen zou afzien, dat zoo onveranderlyk is als

liet noodlot? Neen, Fanny \ — Hoor

eens, kind, uwe involging van myne drift zal u en uw Vader voor altoos gelukkig maaken. Morgen zullen wy naar Londen gaan, en daar zal ik u een fchoon* verblyf bezorgen."

„ Meent gy dan,eerloze fchurk ," antwoordde Ik in een vervoering van fpyt en woede, „ dat myn Vader, de 'voorbeeldigfte der menfchen, van u het loon zou aannemen voor de fchande van zyne Dochter?"

Hy drukte my nog eens op eene geweldige wyze in zyne armen-, doch ik rukte my aan•ftonds los, vloog al fchreeuwende, tegen wil en dank naar de deur, vergetende dat hy die •gefloten had.

„Uw fchreeuwen," zeide de wreedaart, » zal weinig baaten, om dat wy gelukkig aan D 3 een

Sluiten