Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CS7 )

wilde hy myne hand vatten, doch ik vloog met eene ongelooflyke fnelheid naar de deur, waar zy my allen omringden. — Ik was waarlyk woedende — ik keek rond of niet ergens een mes was om my van het leeven te berooven; maar 'er geen vindende, ging ik uit al myn magt aan 't fchreeuwen. Hierop vloogen deze ondeugende vrouwlui, in gedagten zekerlyk, dat ik het huisgezin in rep en roer zou brengen, (fchoon, gelyk ik reeds tevoren zeide, wy in een lange nieuwe eetkamer waren , die van het huis was afgezonderd) na nog het een en ander te hebben gemompeld, de kamer uit, wanneer de laage Branville naarmy toekwam en zeide; „ Maak u gereed om morgen vroeg by het aanbreken van den dag naar

Londen te gaan. Zoo gy wilt, kunt gy

dezen nacht by Juffer Gordon flaapen, en anders in deze eetkamer blyven zitten. Waart gy gehoorzamer geweest, dan zou het veel beter

voor u geweest zyn. Maak u gereed tegen

vyf uur in den morgen! Wilt gy by Juffer

Gordon flaapen ? "

„ Neen —neen —neen—" riep ik — „ hier in deze kamer wil ik dezen akeligen nacht wel D 5 door-

Sluiten