Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(7« )

200 als zy de onbefchaamdheid heeft zich zet» ve te noemen , niet anders dan de waardin van een hoerhuis is,, — en het onbefchaam.de jonge vrouwsperzoon, dat zich zelve Juffrouw Gordon noemt, niet dan een berugte hoer. -— Maar te zien, dat een zoo beminnelyk jong fchepzel, als de arme Juffer Fanny, door zulk ondeugend veê zal bedorven worden, dit is te ysfelyk om 'er aan te denken! — ik heb dezen morgen dit ganfche ontwerp afgeluisterd; — zy zal, naar ik merken kon, aanfionds naar Londen gebragt worden. — O myn Heer, wat heeft myn ondeugende meester niet al te verantwoorden! — Gy behoeft niet te denken, myn Heer, dat ik twist zoek te flooken, want het geen ik ti wegens dit gruwelftuk gezeid heb , wil ik oogenbüklyk bezweeren, — ja zelfs in de laatfte oogenblikken van myn leeven wel op den Bybel bezweeren. — Zoo dra ik met myne eigen ooren dit affchuuwlyk ontwerp, en de zamenzweering, die tegen uwe onfchufdige dochter gemaakt was, gehoord heb, ben ik van de abdy gelopen, om u dit te berigten;en tot tweemaal toe ben ik van daag met het zelfde oogmerk aan uw huis geweest. Tk'klopte, ik riep, doch-het was te vergeefsch; maareinE 4 öe-

Sluiten