Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

, C 75 |

en vloog met de uiterde vreugde in huis; maar, goede Hemel! wat was ik verbaasd, dac de eerde perfoon, die ik zag, Mr. Hutton was, die

my gy weet immers ook, dat zyne Jieus-

heid zoo groot is als zyne ervarenis in zulke Zïigce termen , als mogelyk was, berigc gaf yan den ongelukkigen ftaat dezer jammerlyfce ziekte. Dees braave man -—- zoo geweldig ontroerde en beefde ik, dat ik naauwlyks daan kon —- hielp my in de kamer van myn waard? den vader; maar ach, Lucia, welk een voorwerp vertoonde zich voor my! Ik vond hem in zyn bed liggende, met verfchéide bed-kusfens op het lyf, en de arme Martha voor hem nedergeknield, als of zy eene van onze naaste bloedverwanten was. Zoodra myn vader Mr. Hutton gewaar wierd, vestigde hy zyne vuurige oogen op hem met eene verwildering, die my tot in de ziel trof. — Ik ftond achter hem, op dat myn fchielyk inkomen hem niet al te hevig zou ontroeren. Toen hy nader by hem kwam, vroeg myn vader, ;, wel, hebt gy myn

lieveling gevonden? Ik wil by haar gaan,

al moest ,ik kruipen op myne knieën." — Zie daar , goede Heer, „ zeide Mr. Hutton, my < fey de hand nemende, „ zie daar, hier is uw

doch-

Sluiten