Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 79 )

werkfels zou gevolgd worden ; maar, zoodra ik zyn gelaat met aandacht befchouwde, bemerkte ik aanflonds eene zigtbare verandering ten kwaade. Hy ontwaakte echter vol¬

komen bedaard, en my zeer fterk aanziende, vroeg'hy my om hem zagties op zyn kusfen te helpen, welk ik deed. —— Juffer Fanny lag knielende voor de bedftede, en vroeg hem,

j, hoe vaart gy myn waardlte vader?" ,—

en hy floeg zyne oogen op haar met eene onuitfpreeklyke tederheid.

» Zyt gy het, myn kind! waarlyk te

rug gekomen! Maar, zyt gy nog on-

fchuldig? > nog onbefmet?"

„ Ik ben nog, myn lieve vader,de onfchuld zelve." Op dit zeggen deed hy zyne oo¬

gen open, die ik bemerkte dat duister en fchemerend zagen.

„ Goede Hemel , ik dank u! Hierop \

bleef hy eenige oogenblikken in een ftil gebed, en kort daarna, dit, Mejuffer, was boven alle befchryving aandoenlyk, naardien hy zich zoo gedroeg, als of hy het fchriklykvoorval , fchoon jpg zoo onlangs gebeurd , geheel en al vergeten had ■ zeide hy met ee»

ne zeer duidelyke en onderfcheiden Item ,

„ Fan-

Sluiten