Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5; Fanny, —— myne waardfte kom nh

yer , iaat my myn afgemat hoofd op uwer*

'onfchuldigen boezem drukken. r Daar

~- — dan is het, zoo als het behoort te wezen!" Hy wilde haar aan zyn hart brengen hy deed zyn uiterfte best, maar hy

was te zwak. — „ Zyt my genadig, Hemel! was al wat ik hoorde. ■— Hy floeg vervolgens zyne oogen op zyn geliefde kind

zy bleeven op haar gevestigd zy floo-

ten zich en zonder eenige zugt te geven , ftierf hy. :— Ach, Juffer Wilmot! —

ik moet myn pen voor eenige oogenblikken néderieggen, op dat myne traanen voor dezen. Waardigen grysaart onverhinderd mogen vloeien!

Juffer Fanny, die zich verbeeldde, dat hy weder in eene zagte fluimering geraakt was, hield haar hand om hoog, opdat ik geen gerugt zou maaken om hem xe ftoóren — maar, helaas! ik zag al te wel , dat het met hem gedaan Was!

Ik ga met fülzwygen voorby, Mejuffer, de akelige en droefgeestige tooneelen, die 'er volgden , toen de jonge Juffer deze noodlottige

Waarheid Ontdekte: het zy genoeg üte

bi-

Sluiten