Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Sï)

berigten, dat wy de grootfte moeite hadden om haar van het lyk van haren Vader te fcheuren.

Ik heb om myn Vrouw gezonden, die de arme Juffer Belton alhier gezelfchap zal houden tot dat de begraafnis over is, en dan zullen wy haar by ons aan huis nemen, alwaar zy zoo lang kan blyven tot dat wy tyding hebben van hare Tante, of haar ergens een goed en veilig verblyf kunnen aan de hand geven.

Woensdag.

Op heden is de ongelukkige Heer Belton in ééné van zyne Kerken begraven. Nimmer zag men een zoo aandoenlykfchouwfpel, als de traanen der arme landluiden. Alle de leden zyner parochiën verzelden de geringe droevige plegiïgheid, en ik geloof dat 'er onder die allen geen één was, wie'n de traanen niet langs de

wangen biggelden. De Heer Belton werd,

gelyk gy weet, by zyne arme buuren, als't ware aangebeden, want hy was hunnealgemeene Vader, raadsman en vriend. —- Zy waren allen even begeerig om hem naar de Kerk te brengen, ieder wildé dien besten dermenfchen, vool' wien zy allen een welmeeaenden traan van F droef-

Sluiten