Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8a)

droefheid Horten, nog voor het laast aanfchouwen, eer het dekfel van de kist voor altoos wierd toegemaakt. • Alles wat 'er toe behoorde, was even aandoenlyk: twintig kinders* zoo jongens als meisjes, welken de braave man had leeren lezen, gingen vóór het lyk, zingende gefamentlyk een lied, dat hy hun te voren geleerd had, met een ruikertje bloemen in de handen, welk zy naderhand in het graf op de kist wierpen, fchooft dit ook door veele andere gedaan wierd naar de gewoonte van deze landftreek. De voornaamfte inwoo.ners van hec kerfpel, die allen in den rouw zyn, zyn, hoe arm ook, voornemens om ter zyner nagedagtenis, en als een laatst gedenkteken van hunne genegenheid, een klein opfchrift op een zerk te laten vervaardigen.

Ach, Mejuffer! die ondeugende, eerloze Baron, wat heeft hy niet te verantwoorden! —

Fanny heeft my alles verhaald. Het is die

wreedaart, die onzen vriend ten grave heeft

doen daalen! De landluiden hier omftreeks

.weten al het een en ander van deze gruweldaad, en zyn zoo verbitterd tegen dien deugniet , dat zy allen uit één mond verklaaren, dat, als hy immer weder op de abdy durft komen f

Sluiten