Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 33 5

men, zy hem dan uit zyn rydtuig zullenfcheu-

ren. Gy weet, wat Juiden de boeren zyn,

'als zy eenmaal haat tegen iemand hebben opgevat. Doch ik denk'we],-dat de deugniet

uit de herberg, waarin hy was, aanftónds naar Londen gevlugt is, naardien hy Zeer gemaklyk: befluiten kon , dat, zoodra Fanny hem öntvlugt was, zy zyn verraaderlyken aanflag zou openbaaren, en zyn karakter bekend maaken.

Ik heb den knecht gezien, die het verraad 'ontdekte aan onzen ouden vriend. Hyisgansch niet misgedeeld van verftand, en heeft op rnyii verzoek , aan de Magiftraat eene verklaaring gedaan van de byzonderheden, betreklyk tot het ontwerp der verleiding van uwe beminlyke vriendin, en heeft dezelve met eede bevestigd.

Morgen zyn myn vrouw en ik voornemens om Juffer Fanny met ons naar huis te nemen. Wy wenschten van harte haar nimmer te veriaten; maar eerstdaags moet ik naar Dublin, alwaar onze oudfte dochter Peggy, die weleer het geluk had yan by u bekend en bemind te wezen , op haar trouwen (laat, en een zeer voordeelige party doet: myn voornemen is om my aldaar met myn praktyk neder te zetten, terwyl F 2 ik

Sluiten