Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'C 99- )

moeder gekregen heeft. — Zou ik dezen kleinen

fchat niet hoog waardeeren, Lucia ? Ja,

geloof my, meer dan indien het diamanten wa. rei7e In een brokje oud linnen, dat zorg¬

vuldig was opgerold, vonden wy tien guinies, waarvan een gedeelte volgens haar fchryven moest dienen, om hare begraafnis te betaalen, en het overfchot tot een graffleen van haren

geëerden meester. wrelk een waardig

hart moet dit eerlyk mensch niet bezeten hebben! — Dees kleine fchat van tien guinies moet zy zekerlyk van hare Jeugd befpaard hebben, terwyl zy nimmer van myn Vader een oortje voor loon heeft willen aannemen. „ Zy diende ons," zeide zy dikwyls, „ uit zuivere genegenheid." Zy was boven de tagtig Jaar

oud, en echter behield zy alle hare vermogens, en diende ons volkomen naar behooren, tot den noodlottigen laatften flag, die ons allen trof. — Haar fchreien en klaagen by die gelegenheid

zou een Steenen hart getroffen hebben!

Geheiligd zy hare asch! Ik kuste hare

koude wangen voor het laatst, en befproeide die met myne traanen. — Ik deel u dit omftandig berigt van haar mede, om dat gy in die gelukkige dagen, toen myne Lucia ons klein ver-*

blyf

Sluiten