Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 99O

dage te "tróuwen, maar nog veel meer bedroefd in der daad over de vreemde, romanesque wyze, waarop hy u opgevoed heeft. Grieksch en Latyn, hoor ik, en een onmatige zucht tot verfen maaken., en een party romanesque gekheden. Mevrouw Parker , die onlangs in uw buurt gewoond heeft, zeide my, dat gy daar al uw tyd aan verflyt. Hadt ge u zelf toegeleid op de naald gelyk andere behoeftige meisjes doeii, in plaats van die belaggelyke zugt tot geleerdheid in te volgen, dan zou myn Heer Grtmfton eri ik gaarne wat gegeven hebben om u by een wolle naaiiler, of in een Franfche winkel te doen, of een ander aanzienlyk ambagt te laten leeren. Uw misleidde vader, zelf aan de geleerdheid gehecht zynde en geen zoon hebbende, heeft zyn dochter een Jongens opvoeding gegeven, zonder te bedenken dat hy geen fchelling bezat om haar na te laten: maar ik wil over de dooden geen aanmerking maaken.

Waarlyk uw toeftand is beklaaglyk: ik weet niet wat ik u raaden moet, maar ik denk, dat ge maar by ons moet komen: fchoon ik'er, om je de waarheid te zeggen, niet heelgroen op ben om een wyshoofd in myn familie te brenC 2 gen.

Sluiten