Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met brenger dezes een bundeltje kleeren "te zenden , die ik verzoek dat gy aan zult doen om ons niet te affronteeren. Ik heb u een oude zwarte Japon gezonden, die gy gemaklyk in een effen fmaak zult kunnen veranderen, want ik onderfiel dat gy hem zoo niet zult.draagen, als hy thans is. Ook heb ik nog een oude hoed of twee van myn dochter Carolina gezonden, die gy ook alz-o in een effen fmaak kunt veranderen, dat zy 'er behoorlyk uitzien. —~— Myn Heer Grim [ion is ook wel genegen om u te ontvangen; maar dat doet 'er niet toe, terwyl gy myne permis/ie hebt, en als ge u onder myn dak wel gedraagt, zal ik u myne befcherming niet weigeren, blyvende uwe genegene T«nte.

Arabella Grimston.

P. S. Zoo even hoor ik, dat de pagter HUI een braaf man van deze plaats, digt by uw woonplaats moet wezen, ik heb hem derhalve verzogt om u op aanflaandeh woensdag op zyn paard mede te brengen : ik hoop dat de fneeuw tegen die tyd wel van de wegen af zal wezen.

G 3 Ver-

Sluiten