Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ï05 )

door het vertellen van menige klugtige anecdo* ten van dat huisgezin, daar wy thands zyn, welk den verdrietigen tyd van de reis merkelyk

verkortte. Hoorende , dat myn naam

Belton was, riep hy uit, „ Hoe! gyde

dochter van den armen Henry Belton? •

De Hemel zegene u! indien gy maar de

helft van zyne goedheid erft, dan zyt ge een Engel op de aarde."

Ik kon niet nalaten te fchreien, Lucia, toen dees hupfche man met zoo veel welmeenenden ernst van myn lieven vader fprak, en naauwlyks merkte hy dit, of hy trachtte my weder op te beuren,

„ Kom, droog uwe traanen op, en zyt wel getroost! Ik gis dat gy by Mevrouw Grimston uw intrek zult nemen; ik twyffel niet, of alles zal wel fchikken. De fchildknaap is een zoo goed man, dat verzeker ik u ,• als 'er over voeten gaan kaïf, — en Mevrouw zou zeker-

lyk meer gewild zyn , als zy haar hart zoo hoog niet droeg. Ik zeg wel eens tegen haar en de Juffers, dat ze eens by my moeten komen, en een kop thee by my drinken: maar dat is te laag; voor haar."

Ik vroeg of hy getrouwd was.

G 5 „ Neen,

Sluiten