Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£ lof

heid en goedwilligheid allerduidelykst te lezen ^ doch door alle deszelfs trekken was eene zoo. diepe droefgeestigheid verfpreid, als ik immergezien heb. Hy fchynt omtrend veertig Jaar oud te wezen 1 zyn kleeding was. eenvoudig, doch zeer net: boven al vond ik zyn omgang verre verheven boven het gemeene flag der pagters ; en ik kan gemaklyk opmaaken, dat hy door zyne opvoeding voor een hooger kring gefchikt was. 'Er was in 'smans gedrag iets zoo ernfiigs en tevens vriendelyks, dat in den verlaten en hulpeiozen toeftand, daar ik my in bevond, en in het onaangenaam vooruitzicht van den volgendeu dag by trotfche en onvriendelyke bloedverwanten te-zullen komen

dit alles by elkander myn week hart zoo

zeer overweldigde, dat ik niet kon nalaten in

traanen uit te barden» Mr. HUI nam my

by de band, en zeide,,, kom aan, houd moed! 'er is een God die genadig is Jegens ons allen

droog uwe traanen op, en laat ons

trachten vrolyk te wezeir! "

„ Gy zyt waarlyk een zeer goed Heer,"zeide ik, terwyl ik my zeiven dwong te glimlagchen, „ en ge zyt zelf zoo blymoedig, dat1*

Hier viel hy my in de reden, „ Bly-

mue-

Sluiten