Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

riiö) •

genoeg '; — 'er werd niet alleen gezegd, dat ik gevat was f om dat men my van die misdaad verdagt hield, maar dat ik dadelyk gevangen, was , om dat ik myn patroon beftolen had. My. ne eigen getrouwheid zelfs ftrekte tot verzwaaring van myn fchuld, en de opregtheid, die my te voren eené algemeene achting had verworven, kreeg nu den naam van eenen fchyn-' baren toeleg van bedekte list en konllige huïgchlary.

De zaak zoo openbaar Wordende, kon niet lang verholen blyven voor mynen ouden braavert vader; die ongelukkig, toen hem dit grievend nieuws ter ooren kwam, pas herfteld was van eene geweldige koorts. De verwondering en het verdriet daarover ontroerden hem zoofterk, dat hy weder geheel inltortte. Niemand dan een Vader alleen kan de fmart bezeffen, die het ouderlyk hart by zoodanige gelegenheid moet

gevoelen. Maar waarom zou ik op deze

ongelukkige omftandigheid lang ftilftaan? het zy genoeg te zeggen, dat zyne inflorting vergezeld ging met de heillooste gevolgen; want binnen den tyd van een week kreeg ik een brief, die my zyn dood berigtte, en tevens, dat hy geüorven was midden in de unerfte benaauwd-

heid,

Sluiten