Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( H8 )

„ zy zyn tegenwoordig by haarFranfche meester,

die alle week van B komt; daarom ver-"

zoek ik je, dat jy haar niet hinderen zult. — daar heb je den weg, en nu kunt ge wel heen gaan." " Ik neeg en ging heen, maar zy riep my aan-

flonds te rug, en zeide „ ik hoop immers

niet, dat gy dat oude mensch mede hebt gebragt, dat zich zoo veel Jaaren by je familie genesteld heeft?"

1 Op dit zeggen ontroerde ik, Lucia, terwyl de,arme Martha de perfoon was, die zy meende , en die zoo wel haar voedfter geweest was, als van myne waarde moeder.

„ Neen Mevrouw," antwoordde ik eenigzins geestig, „ neen Mevrouw, dat mensch, daar gy van fpreekt, is, zoo ik vertrouw, gelukkig. » De Hemel heeft haar binnen kort

tot zich genomen."

Zy keek my weder fterk aan, en zeide my

dat ik naar myn kamer kon gaan. Ik neeg, en

vertrok.

Ik ben naauwkeurig geweest in het opgeven van eenige byzonderheden in myn verhaal wegens deze Dame, omdat de kleinigheden, Selyl^ gy weet, myn waardlte, altoos iemands

ka.

Sluiten