Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ï34 )

gegaan om eenige uuren hier van daan een Chirurgyn te haaien. Monfon en ik zetten de koffy enz. en zy bragt ze binnen. Ik volgde haar met een fchoteltje met koekjes, Geduurende dit maal moest ik aan de deur ftaan ; myn Tante* fcheen van gedagte te zyn, dat zoo een arme kleuter als ik geenzins in de tegenwoordigheid"" van een baron zitten moest. — Hy dronk een kop kofify, en fcheen een weinig tot zich zeiven te komen, fchoon hy by aanhoudendheid zeer zwaare pyn had.

„ Ik ben zeer bekommerd, Mevrouw," zeide hy, ,, dat ik zoo veel verwarring veroorzaak. " — Want de meiden, moet ge weten, maakten zoo veel geraas met de kamer fchoon te maaken, en met heen en weder fmyten, dat het eerder fcheen, dat 'er toebereidfels tot een bruiloft, dan voor een gevaarlyk kranken gemaakt werden. — „ Dit ongelukkig toeval vervolgde hy, „ zoo ver van myn huis gebeurende , de moeite, die—"

Myn Tante viel hem hier in de rede met een

zeer blygeestig gelaat. „ Ik bid u, myn

Heer Belford, fpreek toch van geene moeite. —Waarlyk, myn Heer, ik acht my zelve gelukïdg, dat ik u onder myn dak heb. Het zou my „ ''vi. ...' . ; ■ tm

Sluiten