Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten uiterften gefpeten hebben, indien ik deze eer niet had genoten. Ik kan my, myn Heer Charles uwe Moeder nog ieevendig herinneren. Wy gingen zoo ik meen op het zelfde School in Londen: Zy heette, naar my voorftaat, Cecil of Churchill; den regten naam ben ik vergeten. Myn Vader, (ge moet weten, Lucia, dat myn Tante zich zelve veel Iaat voorftaan op haar familie , die zekerlyk aanzienlyk geweest is) dit kan ik my nog zoo duidelyk voorftellen, was de voornaamfte in de Graaffchaps-verkiezing, toen de Heer Anthony Belford verkozen wierd.

. Gy ziet dus duidelyk, myn Heer, datwy

elkander niet ten eenenmaale vreemd zyn."

Myn Tante was vol van redenen en onthaaien \ de arme Edelman intusfchen, die reeds zeer zwak was, verzogt naar zyn kamer gebragt te mogen worden. De Chirurgyn kwam midlerwyl , en hielp hem de trappen op, alwaar men dagt dat hy bezwyken zou. Zoo als ik naar de kamerdeur ging met een bondeltje fyn linnen voor zwagtels, kwam myn Tante daar uit, en duuwde my, terwyl zy my 't geen ik in de hand had ontrukte, zeer bits toe, „ ik hoop, dat je zorg zult dragen van niet in de

kamer van den Heèr Charles te komen!

I 4 ' Waar-

Sluiten