Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C U4 )

Monfon zyfi) die, God bétere het! uit

haar eigen zelve zeer trots is, was ongemeen in haar fchik, dat zy by eene zoo bevallige •(onge Juffer vergeleken wierd. —- „ Denkt gy dat,' myn Heer Charles, dat de meid opmy ge-

lykt? wei? het is niet te verwonderen,

want zy is, zoo als gy wel hebt opgemerkt, en ik wil het aan.u wel bekennen, al heel na aan

my geparenteerd. Haar moeder was myne

eigen zuster, doch trouwde zeer dwaaslyk met een armen Welfer kappelaan, die nu onlangs overleden is, en dit meisje ih zeer armoedige ömftandigheden heeft nagelaten; en nu heb ik dit Jonge fchepzel in myne befcherming genomen." „ Gy hebt daar zeer mensenlieven d in gehandeld, Mevrouw!" zëide dees berainlyke

Ëdelman. Nu moet gy, Juffer Fanny,"

dus vervolgde Monfon tot my, „ u zelve gereed maaken, om met je Tante en je Nichten met het flaan van de klok van vyf uur in de kamer van deri Heer Charles te komen. Het

ZOu waarlyk zeer dwaas van uwe Tante geweest zyn, indien zy u nog langer had achter weeg gekten. - Maar om je de waarheid tè zeggen, ik geloof in ernst, dat gy de goedheid, die zy heeft om u met haar mede te nemen,

Sluiten