Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 14$ 3

men, alleen te danken hebt aan het compliment^ welk de Heer Charles aan haar fchoonheid gemaakt heeft; want zy is, helaas! maar al te hovaardig. "

„ Zeer goed, Monfon," zeide ik, „ *k zal maaken gereed te zyn."

„ Ja ik zou het nog wel haast vergeten hernam de goede vrouw, „ Mevrouw heeft my byzonderïyk gelast u te zeggen, dat gy je niet behoeft op te fchikken: want," zeide zy,„ als zy dan meê zal en moet gaan, dan kan zy in haar dagelykfche kleêren wel komen."

Het is reeds, zoo ik meen, vyf uurgeflagen« — Waarlyk, ik ben 'er niet toe gefchikt, orn zoo een Edelman te gaan bezoeken. — Myne oogen zien geheel rood van het fchreien; want ik ben dezen morgen, toen ik om myn armen Vader gedagc heb , zeer neerflagtig geweest. —1 Zyt voor het tegenwoordige gegroet! — Goede Hemel, wat beef ik! — Wat of myn hart toch deert, dat ik zoo benaauwd ben? —

s"1 nachts ten tien uur»

Nu, myn' waardlte, tot het verhaal myner vifite. — Naar beneden gaande ontmoette ik K, myn

Sluiten