Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C HO

myn Tante en hare dochters op de trap, allen zeer keurig uitgedoscht. — Caroline keek my zeer toornig aan, en duuwde my zeer bits toe, „ kom, ben je klaar Madam?"

Wy traden dan gefamenlyk in de kamer van den Heer Charles: hy zat in zyn bed op, met zyn arm in een doek vastgemaakt. — Ach, myn' waardlte, nimmer heb ik zoo een uitmuntend gelaat gezien! — De fterkfte trekken van gevoeligheid en goedwilligheid zyn in hetzelve op eene byzonder fchoone wyze uitgedrukt.

De gordynen van het ledikant waren allen open gefchoven: en aan de ééne zyde van het bed was de thee tafel geplaast. — Zoodra ik vóór het bed kwam, maakte ik eene diepe neiging, en was op het punt van te zeggen, „ ik hoop, myn Heer, dat gy wat beter zyt," maar ik had op dat oogenblik, door wat toeval weet ik, niet het vermogen niet van te fpreken,zoo verlegen was ik. — Myn Tante verzogt myop een ftoel te gaan zitten, die een weinig buiten de cirkel, daar zy met haar dochters zat, geplaatst was. — Zoodra ik den Heer CW/<?s aankeek, en dit zou niemand omtrend een zoo

beminlyk man hebben kunnen nalaten — vond

ik

Sluiten