Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i5o )

daarenboven nog een ode op de eenzaamheid, en eenige rymeloze vaerfen op de webbe van een fpinnekop, enz. welken gy nog nooit gezien hebt,

„ Zie daar, myn Heer!" zeide ik, toen ik hem dezelven, niet zonder ontroering, aanbood , ik hoop, dat gy wat toegevend zyn zult |n het beoordeelen van eene zoo jonge en onbedrevene zangfter!"

De Heer Be/ford nam den geringen fchat met zoo veel eerbied en medelyden aan, dat hetmy

tot in myn ziel trof. Ik verbeeldde my,

dat hy my de hand drukte, doch door myne

ontfleltenis weet ik dit niet zeker. Hy

zat in verwondering opgetogen; en na het gefchrevene eenige oogenblikken doorbladerd te hebben, maakte hy my zulke complimenten, dat ik ze hier niet zal herhaalen. Myn Tante en haar dochters keeken elkander telkens aan, en lagchten, verbeeldende zich waarfchynlyk, en mooghk wel naar waarheid, dat de Baron

met my ellendig'den fpot dreef, Dan,

hoe het ook zyn moge, hy begon met my een wydloopig gefprek over het helden-dicht, en over deberoemdfteGriekfche en LatynfcheSchry vers; want myne nichten hadden hem, zeker.

Sluiten