Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( W )

betten. — Ja, myn' waardlte, ik zal dit myn al te ligtgeloovig hart' pynigen , om u door die ftandvastig voornemen te overtuigen, dat ik voor de ganfche waereld niet langer blootgefteld zyn wil aan het dagelyksch gevaar van zodanig man re zien veel. minder van met

hem te verkeeren. Ik zal alle vermoeden

vaarwel zeggen, dat hy eenige andere gevoelens voor my heeft of kan hebben dan die van een zuiver medeiyden; want dat hy met uwe arme Fanny medeiyden heeft, daar ben ik volkomen van overtuigd: En echter, myn

waardfte, hoe heilig deze voornemens zyn,hec

herhaald oplettend aanfehouwen zyne

fterk fprekende oogen zyne droefgeestigheid en menige andere kleene oplettendheden, die ik geen naam kan geven, hoe zeer ik my zelve tracht te overreeden, dat zy by hem geepe zoodanige bedoeling hebben, doen my geweldig vreezen, dat ik ten eenigen tyde in eene hoopeloze neiging zal verwarren.

Terwyl 'er niets is, dat den mensch meer verblindt, dan de hoogmoed, blyft myn' Tante zich by aanhoudendheid vleien, dat debekoorlykheden van hare dochters, en hare geduurige poogingen om den Heer Charles te behaagenen

te

Sluiten