Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 165 )

dat myn hart — want zoo hevig waren deszelfs bewegingen — zou zyn van een gefcheurd. — „ De nieuwsgierigheid zal u duur te ftaan komen," is een oud fpreekwoord; maar ik ondervind het waarlyk reeds in dezen tyd, terwyl ik thands, zoo my voorkomt, veel ongelukkiger ben , dan immer te voren. — Ach Lucia! ik vreesde wel, dat ik aan Belford niet

geheel onverfchillig was! Wat of doch die

verbindtenisfen zyn, die hem tot eene onover-

komelyke hinderpaal verftrekken ? Maar

wat raakt my zulks ? Het is immers volftrekt

onmogelyk, Lucia, dat ik ooit aan hem verbonden worde. Neen neen ramp.

fpoed , afhanglykheid , en armoede zullen, vrees ik, wel voor altoos het deel wezen van uwe ongelukkige Fanny!

4 van May.

Gister dronken wy thee in de kamer van den Baron: hy was naauwlyks in ftaat om op zyn ltoel te zitten, en had over zyn gantsch gelaat eene diepe droefgeestigheid verfpreid. ., Wat my zelve betrof, daar ik bewust was zyne papieren te hebben doorfnuffeld, verfcheen ik

3 voor

Sluiten